למעט אם צוין אחרת, כל התוכן והסימנים (כהגדרתם להלן) שבאתר זה הינם בבעלות אוסף מיתר בע"מ או בבעלות גורמים שהעניקו לנו רישיון. התוכן כולל, בין היתר, גרפיקה, נתונים, צילומים, סרטי וידאו, צלילים, איורים, ותוכנה, וכן את הבחירה של התוכן וארגונו באתר (להלן: "התוכן"). הסימנים כוללים את השם והלוגו של Meitar Collection, וכן סימנים מסחריים, סימני שירות וסימני לוגו אחרים הכלולים באתר (להלן "הסימנים").


אינך רשאי לעשות שימוש באתר, בסימנים או בתוכן, לרבות העתקה, הפצה, הצגה או שינוי כלשהו של התוכן, למעט כאמור בסעיף 3 לעיל.


אינך רשאי למסגר את התוכן ללא אישורנו מראש ובכתב.

הנך מסכים שלא להשתמש במערכת אוטומטית או להפעיל מערכת כזאת, לרבות "רובוטים", "עכבישים" (spiders) ו-offline readers, ששולחים לשרתי האתר מספר פניות רב יותר מאשר אדם היה מסוגל להפיק באותו פרק זמן תוך שימוש בדפדפן אינטרנט מקוון קונוונציונלי.

כל האלמנטים באתר, לרבות התוכן, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, חוזי מוצרים (trade dress), זכויות מוסריות, סימני מסחרי ו/או דינים אחרים המגנים על קניין רוחני.


אם הורדת או הדפסת עותק של התוכן, עליך להשאיר את כל הודעות זכויות היוצרים והודעות אחרות בדבר זכויות קניין הכלולות בתוכן. הנך מסכים שלא לעקוף, להשבית או לשבש בכל דרך אחרת את מאפייני הבטיחות של האתר או מאפיינים אחרים שמונעים או מגבילים שימוש או העתקה של תוכן כלשהו, לרבות שיפור הרזולוציה של התוכן ו/או הסרת סימן המים.


אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שאינן מפורטות במפורש בתנאים. סעיף זה יעמוד בתוקפו לאחר סיום חוזה זה, ללא תלות בנסיבות סיומו.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש כמפורט ב- "תנאי השימוש" הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר זה, על מנת שתדע את זכויותיך וחובותיך ביחס לאתר.

שאלות ופרטי קשר
ניתן להפנות אלינו שאלות או הערות לגבי האתר לכתובת: [email protected]