תנאי השימוש כתובים בלשון זכר אך מכוונים לשני המינים כאחד.


ברוך הבא ל-www.meitarcollection.co.il (להלן ייקרא יחד עם התוכן, כהגדרתו להלן: "האתר"). הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש (להלן "התנאים" או "החוזה") לפני השימוש באתר זה, על מנת שתדע את זכויותיך וחובותיך ביחס לאתר.

אישור התנאים על ידך
בביקורך באתר זה, לרבות, בין היתר, צפייה בתוכן האתר (כהגדרתו להלן), הנך מביע את הסכמתך לתנאים. התנאים חלים על כל משתמשי האתר. אם אינך מסכים לתנאים, הנך מתבקש להימנע מכניסה לאתר או לתוכן הכלול בו, או משימוש באתר או בתוכן בכל דרך אחרת.

כשירות לאשר את התנאים
בשימושך באתר זה, אתה מתחייב כי הנך בגיר וכשיר על פי דין לאשר את התנאים. אם אתה משתמש באתר בשם ישות כלשהי, אתה מאשר בזאת כי הנך מורשה לקבל את התנאים בשם ישות זו.

גישה לאתר ורישיון
בעלי האתר (להלן "אנו", "אנחנו", "אלינו", "שלנו" וכד') מעניקים לך בזאת רשות להשתמש באתר לשימוש אישי שאינו מסחרי. אתה רשאי להדפיס גרסה ברזולוציה נמוכה של כל תמונה באתר, לשימוש אישי שאינו מסחרי, ובלבד שתשאיר בהדפסה את סימן המים. אם ברצונך לרכוש גרסה ברזולוציה גבוהה של תמונה כלשהי, אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת [email protected].

זכויות קניין רוחני והגבלות שימוש
למעט אם צוין אחרת, כל התוכן והסימנים (כהגדרתם להלן) שבאתר זה הינם בבעלותנו או בבעלות גורמים שהעניקו לנו רישיון. התוכן כולל, בין היתר, גרפיקה, נתונים, צילומים, סרטי וידאו, צלילים, איורים, ותוכנה, וכן את הבחירה של התוכן וארגונו באתר (להלן: "התוכן"). הסימנים כוללים את השם והלוגו של Meitar Collection, וכן סימנים מסחריים, סימני שירות וסימני לוגו אחרים הכלולים באתר (להלן "הסימנים").


אינך רשאי לעשות שימוש באתר, בסימנים או בתוכן, לרבות העתקה, הפצה, הצגה או שינוי כלשהו של התוכן, למעט כאמור בסעיף 3 לעיל.


אינך רשאי למסגר את התוכן ללא אישורנו מראש ובכתב.

הנך מסכים שלא להשתמש במערכת אוטומטית או להפעיל מערכת כזאת, לרבות "רובוטים", "עכבישים" (spiders) ו-offline readers, ששולחים לשרתי האתר מספר פניות רב יותר מאשר אדם היה מסוגל להפיק באותו פרק זמן תוך שימוש בדפדפן אינטרנט מקוון קונוונציונלי.

כל האלמנטים באתר, לרבות התוכן, מוגנים על ידי זכויות יוצרים, חוזי מוצרים (trade dress), זכויות מוסריות, סימני מסחרי ו/או דינים אחרים המגנים על קניין רוחני.


אם הורדת או הדפסת עותק של התוכן, עליך להשאיר את כל הודעות זכויות היוצרים והודעות אחרות בדבר זכויות קניין הכלולות בתוכן. הנך מסכים שלא לעקוף, להשבית או לשבש בכל דרך אחרת את מאפייני הבטיחות של האתר או מאפיינים אחרים שמונעים או מגבילים שימוש או העתקה של תוכן כלשהו, לרבות שיפור הרזולוציה של התוכן ו/או הסרת סימן המים.


אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שאינן מפורטות במפורש בתנאים. סעיף זה יעמוד בתוקפו לאחר סיום חוזה זה, ללא תלות בנסיבות סיומו.

קישורים
אנו עשויים לספק קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים. איננו מספקים ערובה לאיכות, לתוכן, לאופי או לאמינות של אתרים חיצוניים אלה, ואיננו נושאים באחריות בגינם. אתרים מסוג זה אינם נתונים לשליטתנו. אנו מספקים לך את הקישורים אך ורק לנוחיותך, ואין משתמע מהכללתם באתר כי אנו קשורים לאתרים אלה או ממליצים עליהם. בצאתך מהאתר, דע כי התנאים והמדיניות שלנו אינם חלים עוד. עליך לעיין בתנאים החלים בכל אתר שאליו אתה מנווט מאתר זה, לרבות תנאי פרטיות ואיסוף נתונים.

פרטיות
הגישה למידע הפומבי באתר אינה כרוכה במסירת פרטים אישיים כלשהם.


אם תבחר למסור לנו פרטים אישיים, נהיה רשאים להשתמש בהם כדי ליצור אתך קשר, כדי לזהות ולאמת את גישתך לשירותי האתר שאליהם אתה מורשה לגשת, וכדי לאפשר לנו ליצור אתך קשר לצורכי שירות לקוחות במקרה הצורך. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך עדכונים, עלון חדשות או ידיעות בנוגע לשירותינו. באפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות דוא"ל מסוג זה על ידי שליחת הודעת דוא"ל חד פעמית לכתובת [email protected], כאשר בשורה הנושא עליך לכתוב "להסיר". הודעת דוא"ל זו חייבת להגיע מכתובת הדוא"ל שברצונך לחסום בפני הודעותינו.


האתר אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 13, ועל כן אין בכוונתנו לאסוף פרטים אישיים מכל אדם אשר על פי הידוע לנו טרם מלאו לו 13 שנים.


אנו עשויים להעביר את פרטיך האישיים לגורמים חיצוניים, אך זאת רק לשם מתן שירותים באתר או לך.

כתב ויתור והגבלת אחריות
האתר מסופק "כמות שהוא" (as is) ואנו מתנערים, במידה המרבית המותרת בחוק החל, מכל אחריות, מפורשת או מכללא, לרבות  אחריות משתמעת כלשהי לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא נישא ולא יישאו מנהלים, נושאי משרות, עובדים או נציגים שלנו באחריות לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים, או לנזקים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות, בין היתר, אובדן רווחים, מוניטין או שם טוב, בין אם בגין עילה חוזית, נזיקית או אחרת, הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו בכל דרך. בשום מקרה לא תעלה החבות הכוללת שלנו הנובעת משימושך באתר או בקשר אליו על הסכומים ששילמת לנו תמורת הגישה לאתר או השימוש בו.


תחומי שיפוט מסוימים אוסרים על הגבלת אחריות או שלילתה בגין נזקים עקיפים או תוצאתיים, ועל כן ייתכן כי המגבלות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.


הנך מסכים לשפות אותנו, את המנהלים, את נושאי המשרות, את העובדים ואת הנציגים שלנו כנגד תביעות והוצאות כלשהן (לרבות שכר טרחת עו"ד) הנובעות משימושך באתר. סעיף זה ימשיך לחול לאחר סיומו של חוזה זה, ללא תלות בנסיבות סיומו.

תנאים כלליים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התנאים בכל עת. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסומו של שינוי בתנאים יתפרש כהסכמתך לשינויים אלה . התנאים והקשר בינך לבין האתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל ויפורשו על פיהם, ולא תהא תחולה לכללי ברירת דין כלשהם. הנך מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מן התנאים, תהא נתונה בידי בתי המשפט בתל אביב יפו, והנך מוותר בזאת על כל התנגדות להתדיינות בבתי דין אלה בעילה של סמכות עניינית, סמכות מקומית או פורום לא נאות. התנאים, יחד עם כל הודעה משפטית אחרת שנפרסם באתר, יהוו את ההסכם המלא בינך לבינינו בנוגע לאתר. אם בית משפט כלשהו יקבע כי תנאי כלשהו מתוך התנאים הינו משולל תוקף, הדבר לא ישפיע על תוקפם של יתר התנאים, והם יעמדו במלוא תוקפם. ויתור על תנאי כלשהו מהתנאים לא ייחשב לוויתור נוסף או מתמשך לגבי אותו תנאי או לגבי כל תנאי אחר, והימנעות מתביעת זכות או מימוש הוראה על פי התנאים על ידי מי מן הצדדים לא תתפרש כוויתור על אותה זכות או הוראה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק או לשנות כל היבט של האתר בכל עת. הנך מסכים בזאת כי עליך לפתוח בהליך משפטי בקשר לכל עילת תביעה הנובעת מהאתר או הקשורה בו בתוך שנה אחת (1) מהתגבשות עילת התביעה, שאם לא כן תהא מושתק מלהעלות עילת תביעה זו לצמיתות.

שאלות ופרטי קשר
ניתן להפנות אלינו שאלות או הערות לגבי האתר לכתובת: [email protected]